Үрэвсэл гэдэг нь гэмтээгч хүчин зүйлүүдийн эсрэг бие махбодийн үзүүлж байгаа хариу урвалыг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл хүн ямар нэгэн байдлаар гэмтэлд өртөхөд бидний бие гэмтэл авч улмаар эдэд бактерийн халдвар орж ирдэг. Энэхүү бактерийн халдварыг устгаж цэвэрлэх үйл явцыг...

read more